Richard Oscar Sienkewicz
Senior Photos, Monmouth High School
Monmouth, Illinois